एकल Triceps डोरी

  • एकल Triceps डोरी

    एकल Triceps डोरी

    ओभरलर्ड फिटनेस सिंगल ट्राइसेप्स रोप पुल डाउन हेभी ड्यूटी ट्राइसेप्स किट ग्रिप गर्न सजिलो र घर जिमको लागि नन स्लिप केबल एट्याचमेन्ट आदर्श।